Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Εξώδικη διαμαρτυρία προς την Δ.Ε.Η.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη,  κατοίκου Αθηνών, (οδός Κυψέλης 83, ΤΚ 11361).
Α)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΚΚΑΘ στο όνομα Ρετζέπης Περικλής)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: 1 00783657-01 6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ: 1013 09 24 012100
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ: 11/06/2011-08/08/2012
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:652,86 ΕΥΡΏ,  (1η δόση ΕΕΤΗΔΕ: 100,00€)  έχουν καταβληθεί 552,86 ευρώ ήτοι αξία ρεύματος και τέλη.

ΠΡΟΣ

Την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Η., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομικών.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012

1.-  Είμαι χρήστρια της ανωτέρω αναφερόμενης παροχής και παρέλαβα τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ, όπου σε ειδικό πλαίσιο αναγράφεται η χρέωση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2012.
2.-  Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Eπιφανιών) : «Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άµεση µεiωση του δηµοσιονοµικού ελλείμματος, επιβάλλετaι ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσiου στις ηλεκτροδοτούμεvεs για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά την 17η Σεπτεµβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 (Α’ 62) .. ».
3.-  Τα ποσά του ειδικού τέλους, που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του µήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25 % του προς είσπραξη ποσού. Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25 %. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούν και τους ζητούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. δικαιούται να προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των αρχείων αυτών για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
4.- Επειδή  έχω καταβάλλει τα αναλογούντα στην  κατανάλωση ρεύματος ποσά και τα αναγραφόμενα στους λογαριασμούς τέλη και έχω εκπληρώσει την οφειλή που πηγάζει από την μεταξύ μας σύμβαση.
5.-  Επειδή αρνούμαι κατηγορηματικά να καταβάλλω το θεσπισθέν με νόμο, Ειδικό Τέλος, το οποίο θεωρώ αντισυνταγματικό, όπως και πληθώρα άλλων μέτρων, για τα οποία θα προσφύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, ΣΑΣ ΚΑΛΩ

1.- Να προβείτε στον διαχωρισμό της χρέωσης ΕΕΤΗΔΕ από τον υπόλοιπο λογαριασμό ηλεκτροδότησης.

2.-  Να μην προβείτε σε καμία ενέργεια διακοπής της παροχής μου εξ αυτού του λόγου, εφ’ όσον η αναλογούσα στο ρεύμα και λοιπά τέλη, οφειλή, έχει εξοφληθεί.

ΑΛΛΩΣ σας δηλώνω ότι σε περίπτωση αυθαίρετης εισόδου εργαζομένων σας ή των συμβαλλομένων με εσάς στην ιδιοκτησία μας, άνευ δικής μου παρουσίας και αδείας, αυτό θα συνιστά αδίκημα, για το οποίο και θα ασκήσω κάθε νόμιμο μέσο, ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, επιφυλλασσόμενη να απαιτήσω αποζημιώσεις για κάθε περαιτέρω ζημία που θα έχω υποστεί από τις παράνομες πράξεις σας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτήν προς την οποίαν απευθύνεται, και σ’ αυτήν  προς την οποία κοινοποιείται, προς γνώσιν της και για τις νόμιμες συνέπειες, καθώς και να αντιγράψει το περιεχόμενο αυτής ολόκληρο στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012

Σχόλιο "Rib and Sea"

Σαν ελεύθερος δημοσιογράφος και συνειδητοποιημένος Έλληνας πολίτης (και όχι γραικύλος, υπόδουλος οσφυοκάμπτης προδοτών), τάσσομαι χωρίς καμμία επιφύλαξη στο πλευρό της δικηγόρου κυρίας Μαρίας Εξαρχουλάκου, ακολουθώ δε εξ αρχής το παράδειγμά της αρνούμενος να καταβάλλω το απαράδεκτο χαράτσι που ακούει στον γελοίο τίτλο "έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών" το οποίο, εκτός των άλλων, επίορκοι, ηλίθιοι και προδότες Έλληνες πολιτικοί διέταξαν να συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

Ιωσήφ Παπαδόπουλος