Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Ψυχογράφημα των ψηφισάντων την 12.11.2017 για Αρχηγό της Δημοκρατικής ΣυμπαΤΑραξης.

Γράφει ο Σωτήρης Καλαμίτσης.

avriani[με εξαίρεση των Στέφανου Μάνου και Παναγιώτη Ψωμιάδη, για τους οποίους δεν κατέχω τις αναγκαίες ψυχιατρικές γνώσεις].  

ν. 2731/1999
Αρθρο 30

1. Επιτρέπεται η μεταφορά του τακτικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.) κατά προτεραιότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων ΄Εργων, καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτό, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ .Α. α` και β` βαθμού.
2. Το προς μεταφορά προσωπικό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε. Εξαιρούνται και δεν μεταφέρονται όσοι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ασφαλισμένοι στον κλάδο συντάξεως του I.Κ.Α. συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2002 ανεξάρτητα φύλου και ηλικίας 10.500 ημέρες ασφάλισης.
3. Η μεταφορά ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και την ίδια ή αντίστοιχη ή παρεμφερή ειδικότητα με εκείνη που οι μεταφερόμενοι είχαν στη Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε., ή άλλη ειδικότητα για την οποία έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς, οι οποίες καταργούνται αυτοδίκαια μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που μεταφέρθηκε.
4. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στη Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε.. Για τις αποδοχές των μεταφερόμενων υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997.
5. Το προσωπικό της Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Α.Ε. που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούσε με απόσπαση σε δημόσιες υπηρεσίες, σε Ν.Π.Π.Δ., σε Ο Τ.Α. α. και β βαθμού και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα μεταφέρεται στο φορέα που υπηρετεί με απόσπαση.
 
Αρθρο 31
 
1. Επιτρέπεται η μετάταξη εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και τις λοιπές εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας σε όλες τις υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του παραπάνω Υπουργείου, καθώς και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν προϋπηρεσία από δύο (2) έτη, προκειμένου δε περί προσληφθέντων με τη διαδικασία του νόμου ως άτομο με ειδικές ανάγκες ενός (1) έτους, μέχρι είκοσι δύο (22) έτη.
β. Να μην έχουν υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας τους.

Η μετάταξη διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) και δεν επιτρέπεται για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α΄) και για όσους κρίνονται απαραίτητοι από τη διοίκηση των επιχειρήσεων, οργανισμών και εταιρειών για την ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία τους.

2. ... Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο ή και σε προσωρινό κλάδο που συνιστώνται με την περί μετατάξεως πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιανδήποτε τρόπο αποχώρηση των μετατασσομένων.

3...

4. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι επιλέγουν την ασφάλισή τους είτε στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η μετάταξη είτε στους φορείς που υπήγοντο πριν τη μετάταξή τους, υποβαλλόμενης προς τούτο σχετικής αίτησης.

5...

Αθήνα, 5 Ιουλίου 1999
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ   Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ     Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ         Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ      Γ.ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
Μ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ   Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ         ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Σώτος - ακροκεντροαριστεροδεξιός.