Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Εγκύκλιος για τον τρόπο καταβολής του φόρου πολυτελείας.

Επιμέλεια : Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Την περασμένη εβδομάδα, ενώ βρισκόμουν στο γραφείο του Διευθυντή της Λιμενικής Αστυνομίας, πλοιάρχου Λ.Σ. κ. Παναγιώτη Παρασκευά, για να συζητήσω μαζί του κάποιες λεπτομέρειες του νέου νομοσχεδίου της Υ.Π.Α. που ρυθμίζει τις απο-προσθαλασσώσεις των ιπτάμενων φουσκωτών σκαφών, έγινα μάρτυρας μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας του ως άνω αξιωματικού με κάποιον εκπρόσωπο του ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ.

Το θέμα ήταν, από όσα άκουσα και μπόρεσα να καταλάβω, ότι οι αγοραστές καινούργιων φουσκωτών σκαφών δεν μπορούσαν να τα λεμβολογήσουν γιατί τα κατά τόπους λιμεναρχεία επικαλούνταν τη νέα ρύθμιση που προβλέπει την καταβολή φόρου πολυτελείας για τους κατόχους σκαφών αναψυχής που έχουν μήκος πάνω από τα 7,5 μέτρα. Οι αγοραστές των φουσκωτών αυτών σκαφών αποδέχθηκαν φυσικά αυτό το νέο φορο-εισπρακτικό εφεύρημα (αν μπορούσαν ας έκαναν κι' αλλοιώς) και ρωτούσαν με ποιο τρόπο και πού μπορούν να καταβάλλουν το νέο αυτό χαράτσι. Απάντηση όμως, μέχρι και την 11η Ιουλίου 2010, δεν υπήρχε και τα κατά τόπους λιμεναρχεία τους έστελναν από τον Άνα στον Καϊάφα, με αποτέλεσμα ο εκνευρισμός και η αγανάκτηση των ανθρώπων να εκτοξεύεται στα ύψη, τα δε σκάφη τους να μένουν, μεσούντος του καλοκαιριού, αλεμβολόγητα!

Τη λύση έδωσε τελικώς, έστω και καθυστερημένα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στέλνοντας την ακόλουθη εγκύκλιο προς όλα τα λιμεναρχεία της χώρας.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Γ.Γ. Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοίας

Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας

Τμήμα Β΄

Πειραιάς, 12-7-21010

Αρ. Πρωτοκ. 2129/91/2010

ΘΕΜΑ : Φόρος πολυτελείας σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής - Οδηγίες για την εγγραφή σκαφών στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.)

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και στη συνέχεια της παραπάνω αλληλογραφίας αλλά και έγγραφων ερωτημάτων σας, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις :

1. Με την περίπτωση ιγ) της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/10 (Φ.Ε.Κ. 40 α΄/15-3-2010), οπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του αρχικά με το Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄/23-4-2010) και ακολούθως με το Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α΄/6-5-2010), επιβλήθηκε φόρος πολυτελείας, μεταξύ των άλλων ειδών, και στα "πλοιάρια και άλλα σκάφη κινούμενα με οποιοδήποτε τρόπο, που προορίζονται για αναψυχή. Δ.Κ.Ε.Χ. 89.03, με εξαίρεση τα προαναφερόμενα που υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 89.03.10.10, 89.03.91.92, 89.03.92.91, 89.03.99.10 και 89.03.99.91".

2. Φόρος πολυτελείας επιβάλλεται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής/ερασιτεχνικά σκάφη, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα. Επιβάλλεται επίσης και στα φουσκωτά σκάφη, ανεξαρτήτως μήκους, που έχουν βάρος που υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόγραμμα. Ως φουσκωτά σκάφη, για την εφαρμογή της διάταξης περί φόρου πολυτελείας, νοούνται τα σκάφη τα οποία είναι εφοδιασμένα με έναν ή περισσότερους αεροθαλάμους, με ενσωματωμένη βαλβίδα πλήρωσης, με την προϋπόθεση ότι η μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης του αεροθαλάμου συνεπάγεται την μεταβολή του σχήματος και του όγκου αυτών, που τα καθιστά κατάλληλα για την ναυσιπλοία (σύμφωνα με το συνημμένο στο (δ) σχετικό έγγραφο).

Για την εγγραφή στα Β.Ε.Μ.Σ., που τηρούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 23 Γ.Κ.Λ., μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και τη βεβαίωση που προβλέπεται από το ακροτελεύτιο εδάφιο της (α) σχετικής που σας διαβιβάστηκε με την (β) όμοια.

3. Φόρος πολυτελείας δεν (ε) επιβάλλεται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής/ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και :

α. Τα "μικτά" σκάφη τύπου RIB (φουσκωτά με γάστρα), ολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα, τα οποία είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από πολυεστερικό υλικό (γάστρα και κατάστρωμα) και έχουν δυνατότητα πλεύσης χωρίς την προσθήκη των αεροθαλάμων οι οποίοι προσδίδουν στο σκάφος περαιτέρω ευστάθεια και προστασία και

β. Τα συμβατικά φουσκωτά, κατά την έννοια που δίδεται στην παραπάνω παράγραφο 2 της παρούσης, ανεξαρτήτως μήκους, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόγραμμα.

Για την εγγραφή στα Β.Ε.Μ.Σ. των φουσκωτών σκαφών με γάστρα, θα πρέπει να αναγράφεται στη Δήλωση Συμμόρφωσης, η υποβολή της οποίας προβλέπεται από την παράγραφο 1στ του άρθρου 5 του αριθμ. 23 Γ.Κ.Λ. ή και στη βεβαίωση κατασκευαστή ή αντιπροσώπου κατασκευαστή ή διπλωματούχου ναυπηγού ή πτυχιούχου ναυπηγού ή επαγγελματία κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών ή Αναγνωρισμένου Οργανισμού, η υποβολή της οποίας προβλέπεται, ανάλογα με την περίπτωση, από το άρθρο 16 του αριθμ. 23 Γ.Κ.Λ., ένας από τους ακόλουθους κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2658/1987.

- Ο κωδικός Σ.Ο. 8903 92 91, εφ' όσον το σκάφος φέρει εγκατεστημένο ή προορίζεται να φέρει εξωλέμβιο προωστικό κινητήρα ή

- Ο κωδικός Σ.Ο. 8903 99 91, εφ' όσον το σκάφος δεν φέρει εγκατεστημένο ή προορίζεται να φέρει άλλον, εκτός από εξωλέμβιο, προωστικό κινητήρα.

Για την εγγραφή στα Β.Ε.Μ.Σ. των συμβατικών φουσκωτών, κατά την έννοια που δίδεται στην παραπάνω παράγραφο 2 της παρούσης, ανεξαρτήτως μήκους, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) χιλιόγραμμα θα αναγράφεται ο κωδικός Σ.Ο. 8903 10 10.

4. Προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ως άνω νομοθεσίας, να τα υποβάλλετε άμεσα στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να προωθούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, για την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων.

Ο Διευθυντής

Πλοίαρχος Λ.Σ. Παρασκευάς Παν.