Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Μηνυτήρια αναφορά για παράνομη ανάληψη έργου (Ισλαμικό τέμενος) στην περιοχή του Βοτανικού.

Σχόλιο "Rib and Sea".

Η κατάληψη του οικοπέδου στον Βοτανικό, από πολίτες οι οποίοι αντιτίθενται στη δημιουργία ισλαμικού τεμένους ενώ, συγχρόνως θέλησαν να δημιουργήσουν στον χώρο αυτό "hot spot" για άστεγους Έλληνες, ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο και έληξε άδοξα λίγο πριν αποχωρήσει το 2016. Μια αυλαία που έπεσε (προσωρινά;) και δημιούργησε πολλά "απόνερα", στο άκουσμα και μόνο των οποίων ένας υγιώς σκεπτόμενος Έλληνας θα μπορούσε να ξεράσει από αηδία!

Ήταν (και είναι) τέτοιο το παρασκήνιο, σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων που πρωτοστάτησαν στην κατάληψη, ώστε αναρωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις σε μια χώρα οι κάτοικοι της οποίας βιώνουν έναν οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό Αρμαγεδδώνα. Καταστάσεις οι οποίες αποδεικνύουν, για άλλη μια φορά, ότι ο εχθρός είναι εντός και γι' αυτό δύσκολο να αντιμετωπιστεί και να ηττηθεί.

Την κατάληψη του χώρου καταδίκασε πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ, με σχετική ανακοίνωσή του, όπου ανέφερε πως πρόκειται για ενέργεια με προφανές ρατσιστικό κίνητρο.

"Η κατάληψη του χώρου στον Βοτανικό είναι ενέργεια με προφανές ρατσιστικό κίνητρο, που έχει ως  μοναδικό στόχο την παρεμπόδιση της ειλημμένης από την Πολιτεία απόφασης για την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους.

Οι πρωταγωνιστές της κίνησης αυτής, άλλωστε, δεν κρύβουν ούτε τα κίνητρά τους, ούτε τους σκοπούς τους. Η απόπειρα δημιουργίας “χώρου φιλοξενίας μόνο για Έλληνες” συνιστά κίνηση με προφανές ρατσιστικό περιεχόμενο...".

Ερώτηση : Αν η παρεμπόδιση δημιουργίας μουσουλμανικού τεμένους για τους παράνομους μετανάστες έχει ρατσιστικό κίνητρο, τότε η πλήρης αδιαφορία για τους γηγενείς αναξιοπαθούντες και αστέγους τί κίνητρο έχει;

Διαβάστε τη μηνυτήρια αναφορά της αρχαιολόγου κυρίας Αδαμαντίας Σπαθάτου προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Μια αναφορά που έχει άμεση σχέση με την υπόθεση αυτή και αναμένεται να δημιουργήσει πολλά "αντιμάμαλα".

Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Αδαμαντίας  Σπαθάτου

ΚΑΤΑ

1. Του Δημητρίου Γιαννακοπούλου, τοπ. Μηχανικού μέ Β' β, πρώην προϊσταμένου τής ΕΥΔΕΚ, όδός Βατάτζη άρ. 37.
2. Του Παναγιώτου Χριστοδουλοπούλου, προϊσταμένου τής Διευθύνσεως Κτηριακών Υποδομών, κατοίκου Αθηνών, όδός Βατάτζη άρ. 37.
3. Παντός υπευθύνου διά τίς παραλείψεις, παρανομίες ή αύθαιρεσίες τού Ελληνικού Δημοσίου ή παντός άλλου άρμοδίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

1. Εις τήν κα. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2. Τόν Προϊστάμενον τής Αρχαιολογικής Εταιρείας.
3. Τήν UΝΕSCΟ.

Είμαι συνταξιούχος τού Δημοσίου, διατελέσασα ιστορικός - άρχαιολόγος είς τήν Εφορείαν τών Δελφών καί Πειραιώς, ώς καί εις τήν Εφορείαν Προϊστορικών καί Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αττικής, καί ύπό τήν ιδιότητά μου αύτήν κεκτημένη τού άντιστοίχου πτυχίου τού Εθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, άναφέρω καί μηνύω τά κάτωθι:

Ό πρώτος άναφερόμενος διετέλεσε Προϊστάμενος τής ΕΥΔΕΚ έπί σειράν ετών.... καί ένήργησεν όλας τάς άπαιτουμένας ένεργείας συμμετέχων είς αύτάς απ' άρχής διά τήν «κατασκευήν τεμένους μέ μετασκευή υφισταμένου κτηρίου στην περιοχή Βοτανικού» ΚΕ500, ήτοι από τήν έναρξιν τής διαδικασίας δημοπρατήσεως, τού έργου τού θέματος αύτού κατά τάς διατάξεις τού Ν. 3669/2008, μέ επαναληπτικές δημοπραττήσεις, μέ εγκρίσεις των τευχών Διακήρυξης διά τήν δημοπράτησιν τού Έργου, μέ τήν άνάθεσιν τής συμβάσεως τού έργου, μέ τήν σύνταξιν τών τοπογραφικών διαγραμμάτων συμφώνως μέ τόν Ν. 4030/2011, τροποποιήσεως τού κόκκινου περιγράμματος καί μέχρι τέλους τού έτους 2015 προφανώς, ότε άναλαβών καθήκοντα καί διαδεχθείς τόν πρώτον τών άναφερομένων - μηνυομένων, ό δεύτερος τών άναφερομένων Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος ώς έν ένεργεία Προϊστάμενος τής Διευθύνσεως Κτηριακών Υποδομών προέβη είς τήν ύπογραφήν τού άπό 10/10/2016 ιδιωτικού συμφωνητικού - συμβάσεως μέ τήν Κοινοπραξίαν «J&Ρ-ΑΒΑΞ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΚΑΚΑΤ», άναθέσας είς αύτήν τήν κατασκευήν τού άνωτέρω έργου (σχετ. 1) παρά τό γεγονός ότι έν γνώσει του έκκρεμούν αιτήσεις άκυρώσεως είς τό ΣτΕ, είς τάς όποίας περιλαμβάνεται ώς διάδικος, καί κατά παράβασιν τής ίσχύουσας έγκυκλίου ύπ' άρ. Ε.18/137.2006 τής Γ.Γ.Δ.Ε. (σχετ. 2).

Α. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Τό έπίδικον άκίνητον έχει τό κάτωθι ίστορικόν:

Ή περιοχή τού Έλαιώνος έχει ένταχθή στό σχέδιον άπό τό έτος 1924 καί μετά τό έτος 1978 έχουν καθορισθή οί χρήσεις γής οί όποιες είναι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου διά τούς Ελληνες πολίτες γενικώς όλης τής πόλεως τών Αθηνών καί όλης τής Αττικής καί δέν επιτρέπεται ή άνέγερσις νέου κτίσματος. Κάθε νέον κτίσμα εϊναι παράνομον συμφώνως πρός τό ΠΔ τού 1995.

Μετά τό ΠΔ τού 1995 έχει άναπτυχθή ό πολεοδομικός σχεδιασμός τού Οργανισμού Αθήνας καί εις την περιοχήν τού Ελαιώνος εντάσσονται 4 δήμοι, Αθηναίων, Αγίου Ίωάννου Ρέντη, Ταύρου καί Αιγάλεω. Δηλαδή ύπάρχει ένα συνολικόν Διαδημοτικόν σχέδιον άναπτύξεως τής περιοχής εις τό όποιον περιλαμβάνεται τό ίστορικόν τρίγωνον ΑκρόποΛις - Θησείον - Κεραμεικός καί αφορά όλη τήν Αττική συνολικώς. Είς αύτόν τόν πολεοδομικόν σχεδιασμόν εντάσσεται τό μοναδικόν εναπομείνον τμήμα πρασίνου είς τήν περιοχήν. Είς τήν ιδίαν περιοχήν εύρίσκεται από τού έτους 1930 περίπου τό Ναυτικόν Όχυρόν, ύπαγόμενον είς τό ΓΕΝ καί διεπόμενον από διατάξεις δημοσίου δικαίου λόγω τής εξαιρετικής εθνικής του σημασίας.

Είς τόν χώρον αύτόν τόν μοναδικόν άπό ιστορικής, εθνικής και κοινωφελούς άπόψεως, είς τόν χώρον τού μοναδικού πρασίνου τής περιοχής έπιδιώκεται ή κατασκευή τού έπιδίκου «τεμένους τού Ίσλάμ» παρανόμως καί παρά τήν άπαγόρευσιν τής άλλαγής χρήσεως άπό τό ΝΣΚ (σχετ. 3).

Κείται είς τόν Βοτανικόν, έπί τής περιφήμου Ίεράς Οδού, έφ' ής φέρει τόν άριθμόν 114. Απέναντι άκριβώς ύπάρχουν άρχαιότητες τής Αρχαίας Ιεράς Όδού, είς τόν άριθμόν 91 τής Ιεράς Όδού εύρίσκετο ή «ελαία τού Πλάτωνος», ό Κεραμεικός, τό άρχαίο μας νεκροταφείο, τό δημόσιον σήμα, παράπλευρα κείται ό Βυζαντινός Ναός τού Αγίου Σάββα καί είς τόν σταθμόν τού ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ανευρέθη τμήμα τής άρχαίας γέφυρας τού Κηφισσού.

Είναι γνωστόν ότι καθ' όλην τήν διαδρομήν τής άρχαίας Ιεράς Όδού, άπό τήν Ίεράν Πύλην μέχρι τήν Ελευσίνα, ύπήρχαν ταφικά συγκροτήματα των όποιων οί ιδιοκτήτες είναι γνωστοί άπό φιλολογικές πηγές. Ο Παυσανίας (I 36, 3), ακολουθώντας γιά την Ελευσίνα «την λεγομένη από τούς Αθηναίους Ιερά Όδό», περιγράφει στά κράσπεδα τής όδού ιερά καί τάφους γνωστών καί, γιά την ιστορία τής Αθήνας, σημαντικών προσώπων, π.χ. τό μνημείο τού Άνθεμοκρίτου, ένός κήρυκα πού δολοφονήθηκε λίγο πρίν άπό τόν Πελοποννησιακό πόλεμο καί τάφηκε μέ δαπάνες τής πόλης.

Αύτός ό χώρος, πού κατά τήν άρχαιότητα ήταν πασίγνωστος καί φημισμένος καί άρρηκτα συνδεδεμένος μέ τόν Κεραμεικό, άπόκτησε, κυρίως στήν Αθήνα τού Περικλή, μεγάλη σημασία. Μία εντυπωσιακή περιγραφή τών τελετών τής πρόθεσης, τής έκφοράς καί τής ταφής τών νεκρών τού Πελοποννησιακοϋ πολέμου δίνει ό Θουκυδίδης. Ή τέλεση άγώνων πρός τιμήν τών νεκρών συνάγεται, μεταξύ άλλων, καί άπό μία παρατήρηση τού Αριστοφάνη (Βάτραχοι 129 κ.ε.): Μιλάει γιά λαμπαδηδρομίες, τών όποιων τήν έκκίνηση μπορούσε νά παρακολουθήσει κανείς καλύτερα άπό ψηλά, άπό τόν πύργο τής πύλης στον Κεραμεικό. Οί γραπτές πηγές δέν μιλάνε, όμως, μόνο γιά τούς Αθηναίους νεκρούς τών πολέμων, άλλά καί γιά τούς τάφους άλλων άνδρών πού είναι γνωστοί άπό τήν ιστορία τής Αθήνας τής κλασσικής έποχής.

Ό Ξενοφών (Ελληνικά II 4, 33) άναφέρει «πρό τών πυλών στόν Κεραμεικό», τό μνήμα τών Λακεδαιμονίων πού σκοτώθηκαν στόν Πειραιά τό 403 π.Χ. Ό Παυσανίας είδε τούς τάφους τού Περικλή, τού Κλεισθένη καί τού Θρασύβουλου (I 29, 3). «Τό ώραιότερο προάστιο τής Αθήνας» ήταν γιά τόν Θουκυδίδη ό Κεραμεικός (II34, 5), ένας χαρακτηρισμός πού, άσφαλώς, βάζει σέ ίση μοίρα τήν ομορφιά καί τή σημασία καί, συνεπώς, θά άναφέρεται, κυρίως, στους δημόσιους τάφους κατά μήκος τοϋ Δρόμου (Εκδόσεις ΚΡΗΝΗ, «Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΝΗΜΕΙΑ- ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ, ΠΚ5ΠΙΑ ΚΝΙΟΟΕ).

Επί τής Ιεράς Οδοΰ, όνομαζομένης μέ τό ίδιον δνομα από πλέον τών 3.000 ετών, γινόταν ή μεγαλειωδεστέρα πομπή καί τά περίφημα δρώμενα τής αρχαίας Ελλάδος μέ κατεύθυνσιν τήν Ελευσίνα κατά τά μεγάλα Ελευσίνια. Διήρχετο δέ ή πομπή έκατέρωθεν τής Ιεράς Οδοΰ άπό τόν Δήμον Κεραμεικού, τόν Δήμον Λακιαδών, δηλαδή τόν σημερινόν Βοτανικόν, όπου οί νεώτεροι Ελληνες θέλουν νά προσφέρουν δωρεάν είς τούς νέους έποίκους τών Αθηνών, τούς μουσουλμάνους. Εκεί εύρίσκονταν καί τά κτήματα τού Κίμωνος. Δίπλα είς τόν Βοτανικόν, κοντά είς τήν Γεωπονικήν Σχολή, ύπάρχει τό τέμενος τής Δήμητρας καί τής Κόρης.

Κοντά είς τό Βυζαντινόν Εκκλησάκι τού Αγίου Σάββα, όπως προανέφερα ,ολίγα μέτρα άπό τό έπίδοξον μελλοντικόν τέμενος τού Ίσλάμ εύρίσκετο ό Ναός τού Μειλίχιου Διός.

Πάντα ταύτα καί έντελώς επιγραμματικά, διότι θά μπορούσα νά εξιστορώ επί ώρες τήν σημασία, τήν άρχαιολογικήν, τοπικήν, πολιτιστικήν τής έπιδίκου περιοχής, οί άναφερόμενοι προέβησαν είς τήν άνέθεσιν τού έργου είς τήν προρρηθείσαν Κοινοπραξίαν. Διά τών πράξεών των όμως αύτών ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ, ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΕΘΝΙΚΑ καί ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, τήν άνέκαθεν ύφισταμένην συνεχώς καί άδιαλείπτως μέχρι σήμερον πολιτιστικήν συνοχήν τών Ελλήνων, παραβιάζοντες τόν Ν. 3028/2002 περί προστασίας τών άρχαιοτήτων καί τής έν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς ώς καί τό Άρθρον 24§1, 2 καί 6 τού ίσχύοντος Συντάγματος. Επιπλέον, μέ τόν άπατηλό τρόπο τής άποσιωπήσεως και συγκαλύψεως των άρχαίων μνημείων, πού μετά βεβαιότητος υπάρχουν εις τόν χώρον, καί ή ήδη εγκατεστημένη Κοινοπραξία ή όποία καί ήρξεν τάς εργασίες είς τόν χώρον παρανόμως καί καταχρηστικώς, δέν έπροστάτευσεν διά τής προσκλήσεως τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ώστε τά όσα άνευρεθούν νά προστατευθούν καταλλήλως (προσκομίζω καί έπικαλλούμαι φωτογραφίες πού έπιδεικνύουν παράνομες εργασίες είς τόν έπίδικον χώρον).

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέ τήν άπό 19 Σεπτεμβρίου 2013 ύπ' άριθμόν ΕΥΔΕΚ/οικ707/ΚΕ500 άπόφασιν (σχετ. 4), πού ύπογράφει ό πρώτος τών άναφερομένων προϊστάμενος τής ΕΥΔΕΚ Δ. Γιαννακόπουλος, ένεκρίθη τό τεύχος Διακήρυξης γιά τήν δημοπράτηση τού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ».

Έπισημαίνεται ότι ό χρησιμοποιηθείς όρος «Μετασκευή» δέν ύφίσταται είς τήν πολεοδομικήν ορολογίαν καί νομοθεσίαν αλλά έχρησιμοποιήθηκε πρός παραπλάνησιν καί μόνον παντός ενδιαφερομένου νομοταγούς πολίτου καί δή τών κατοίκων τής περιοχής οί όποιοι άντιτίθενται στήν Κατασκευή Ισλαμικού Τμένους στήν περιοχή τους καί είναι χαρακτηριστικόν δείγμα τών μεθόδων πού χρησιμοποιούν οί ενδιαφερόμενοι γιά τήν κατασκευή τού Τεμένους.

Μέ τίς ύπ' αριθμόν Δ17α/02/101/ΦΝ437/18.10.1974 καί Δ17α/03/101/ΦΝ437/18.10.2004 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ πού άναφέρονται στην ώς άνω άπόφαση (2η σελίδα, σειρά 11 έπ.) καθορίστηκε τό όριο ποσοστού έκπτωσης άνω τού όποιου είναι υποχρεωτική ή προσκόμιση προσθέτων έγγυήσεων σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τού Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μέ τήν όποίαν έγκρίθηκαν τά πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων.

Σύμφωνα μέ τήν α.π. 408/31.5.2013 άπόφαση τού Αναπληρωτού Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. έγκρίθηκαν α) ή διάθεση πίστωσης 946.000€ (μέ ΦΠΑ), β) ή δημοπράτηση τού έργου καί μέ κατά παρέκκλιση συμμετοχή στην διαδικασία έπιλογής Αναδόχου μέ πτυχίο τετάρτης τάξεως καί άνω καί τέλος ή συμπλήρωση τού προτύπου τεύχους διακηρύξεως καί τού έντύπου οικονομικής προσφοράς καθώς καί ή σύνταξις τών λοιπών τευχών δημοπράτησης νά γίνουν άπό τήν ΕΤΔΕΚ καί έξουσιοδοτήθηκε ό Προϊστάμενος τής ΕΤΔΕΚ γιά τήν έγκρισιν τών τευχών δημοπράτησις τού έργου τού θέματος πού τότε 31/5/2015 ήτο ό πρώτος τών άναφερομένων. Μέ τήν α.π. οικ 463/ΚΕ500/31.5.2013/ΕΤΔΕΚ άπόφαση έγκρίθηκαν τά τεύχη δημοπράτησης τού έργου Κατασκευής Τεμένους μέ Μετασκευή Υφισταμένου Κτιρίου στήν περιοχή Βοτανικού ΚΕ 500, έν σχέσει μέ τίς ΕΤΔΕΚ695/16.9.2013 (σχετ. 5) καί 707/19.9.2013 (σχετ. 4).

Σύμφωνα μέ τήν ώς άνω άπόφαση ένεκρίθη τό τεύχος διακήρυξης τού έργου Κατασκευής Τεμένους μέ Μετασκευή Υφισταμένου κτηρίου στήν περιοχή Βοτανικού καί κατά παρέκκλιση συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής Αναδόχου μέ πτυχίο έβδομης τάξης. Απ' όλα τά άνωτέρω έπισημαίνουμε τά έξής:

1. Γίνεται άναφορά σε κατασκευή τεμένους μέ Μετασκευή Υφιστάμενου Κτιρίου. Ή μετασκευή δέν περιλαμβάνει ούτε κατεδάφιση, ούτε άνέγερση, ούτε έκσκαφές καί μάλιστα μετασκευή ένός μόνον Υφισταμένου Κτιρίου καί όχι 27 κτιρίων.
2. Επίσης γίνεται άναφορά ότι θά έπακολουθήση ή διαδικασία τής δημοπράτησης μέ επιλογή Αναδόχου δηλ. ότι θά έμφανισθούν καί θά συμμετάσχουν πλείονες τού ένός άναδόχου καί άπό αύτούς θά γίνει έπιλογή. Αν έμφανισθή ένας καί μόνον πλειοδότης ή δημοπράτηση ματαιούται καί επαναλαμβάνεται μέχρις ότου έμφανισθούν πλείονες του ένός καί γίνει έπιλογή τής συμφερωτέρας προσφοράς. Ή έμφάνισις ένός Αναδόχου καί ή άνάθεσις τής έκτελέσεως τού έργου είς αύτόν τόν μοναδικόν έμφανισθέντα είναι παράνομος καί ύποκαθιστά ή άντικαθιστά παρανόμως τήν διαδικασίαν τής δημοπραττήσεως μέ τήν διαδικασίαν τής άπ' εύθείας άναθέσεως έκτελέσεως τοϋ έργου χωρίς διαγωνισμό. Κατά συνέπειαν, τό Έλληνικόν Δημόσιον διά τής τοιουτοτρόπως άναθέσεως τού Έργου έζημειώθη κατά τό ποσόν τής διαφοράς πού θά προέκυπτε άπό τήν μειοδοσίαν άλλου ύποψηφίου Αναδόχου.

Έν προκειμένω, κατά τήν δημοπράτησιν τού έργου τήν 9/7/2013 ούδείς ένεφανίσθη καί ούδεμία οικονομική προσφορά κατετέθη. Τό ίδιο έγινε καί στις έπαναληπτικές δημοπρατήσεις πού διενεργήθηκαν τήν 18/7/2013 καί τήν 26/7/2013 καί έτσι μεθοδεύθηκε ή δημοπράτηση τού έργου μέ κατά παρέκκλιση συμμετοχή στή διαδικασία έπιλογής Αναδόχου μέ πτυχίο έβδομης τάξεως καί έξουσιοδοτήθηκε (σελίς 3, σειρά 14 τοϋ ύπ' άρ. 1 σχετ.) ό προϊστάμενος τής ΕΤΔΕΚ γιά τήν έγκρισιν τού τεύχους Διακήρυξης τού έργου τού θέματος, τήν δημοσίευση τής περίληψης τής Διακήρυξης, τήν διεξαγωγή τού Διαγωνισμού καί τήν ύπογραφή τής σχετικής συμβάσεως.

Καί δλα αύτά παρ' όλες τις χρησιμοποιήσεις άνύπαρκτων λέξεων στήν πολεοδομία καί τίς μεθοδεύσεις γιά τήν κατασκευή τού Τεμένους στήν περιοχή γιά τήν όποία ή ΕΤΠΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) ΤΠΕΚΑ άπεφάνθη ότι δέν άπαιτειται περιβαλλοντική άδειοδότηση (παρ. 8, σελίς 2 τής ώς άνω άποφάσεως) αν κατά τήν τελικήν δημοπράτησιν ένεφανίζοντο πλείονες τού ενός άνάδοχοι, καί κατέθεταν άντίστοιχες οικονομικές προσφορές μεταξύ τών όποιων οί άρμόδιοι καί ύπεύθυνοι πού διενήργησαν τήν δημοπράτησιν θά έπέλεγαν τήν συμφερωτέραν προσφοράν διά τό Έλληνικόν Δημόσιον.

Έν προκειμένω, όμως, ένεφανίσθη ένας μόνον Άνάδοχος μέ τήν μορφήν Κοινοπραξίας τεσσάρων εταιρειών ( ί&Ρ-ΑΒΑΞ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΚΑΚΑΤ) κατέθεσε μία μόνον προσφορά καί έπελέγη χωρίς νά ύπάρχει ώς θά έδει τουλάχιστον άλλη μιά προσφορά. Διά τήν παράνομη αύτή διενέργεια τής διαδικασίας τής δημοπραττήσεως κατά τήν 27/1/2014 καί τήν άνάθεση τής έκτελέσεως τού έργου είς τήν έμφανισθείσαν μοναδικήν άνάδοχον κοινοπραξίαν τών ώς άνω εταιρειών χωρίς νά γίνη επιλογή κατά καταστρατήγησιν κάθε έννοιας δικαίου καί νομιμότητος άναφέρω καί μηνύω τόν Δημήτριο Γιαννακόπουλον είς όν είχαν άνατεθεΐ όλα τά άνωτέρω ώς έκ τής θέσεώς του ώς Προϊσταμένου τής ΕΤΔΕΚ καί ζητώ τήν κατά νόμον τιμωρίαν του.

Ο δεύτερος τών άναφερομένων, νέος Προϊστάμενος τής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ύπέγραψεν τό άπό 10/10/2016 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ώς νόμιμος έκπρόσωπος τού Ελληνικού Δημοσίου μετά τού νομίμου εκπροσώπου τής ώς άνω Κοινοπραξίας «J&Ρ-ΑΒΑΞ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΚΑΚΑΤ» μέ τήν όποίαν ΑΝΑΘΕΤΕΙ στήν άνωτέρω Κ/Ξ τήν κατασκευή τού έργου Κατασκευή Τεμένους μέ Μετασκευή Yφισταμένου Κτιρίου στήν περιοχή Βοτανικού, καίτοι γνωρίζει ότι ή διεξαχθείσα δημοπράτησις ήταν όλως διόλου παράνομος, άντικανονική καί παρά τά εις όλα τά πολιτισμένα κράτη κρατούντα, καθ' όσον ένεφανίσθη ένας μόνον ύποψήφιος Ανάδοχος ώς προελέχθη, άφού αν είχε έμφανισθή καί έτερος ύποψήφιος ή προσφορά θά ήτο συμφερωτέρα διά τό Έλληνικόν Δημόσιον. Επιπλέον, ώς προανεφέρθη, προέβη εις τήν σύναψιν Συμφωνητικού καί τήν έγκατάστασιν τής Κ/Ξ εις τόν έπίδικον χώρον, παρά τήν έκκρεμοδικείαν είς τά Διοικητικά Δικαστήρια.

Τό δέ μέγιστον, κατά τόν προϋπολογισμό τού Έργου, όπως αύτός προκύπτει άπό τήν ύπ' άριθμόν ΕΤΔΕΚ/οικ/819/25.11.2011 Απόφασιν (σχετ. 6), τό έργο θά κοστίσει 846.000€ καί θά έχει έκτασιν 1.130τμ. Είς τό Συμφωνητικόν πού ύπεγράφη μεταξύ τού δευτέρου τών άναφερομένων-μηνυομένων καί τής Κοινοπραξίας τήν 10/10/2016, ήτοι ένώ έχει ήδη τεθεί σέ ίσχύ ό ύπ' άριθμόν 4414/2016 Νόμος, ό όποιος περιορίζει τήν έκτασιν είς 850 τμ, τό κόστος τού έργου αύξάνεται είς 886.963,17€.

Συνεπώς μηνύω τόν Παναγιώτη Χριστοδουλόπουλο διά παράβασιν καθήκοντος κατά τά άνωτέρω.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ μετ' έπιφυλάξεως τών νομίμων δικαιωμάτων μου,

ΑΝΑΦΕΡΩ καί ΜΗΝΥΩ

Τόν Δημήτριον Γιαννακόπουλον, τόν Παναγιώτην Χριστοδουλόπουλον καί πάντα ύπεύθυνον διά τά άνωτέρω περιγραφόμενα άδικήματα καί δι' όσα προκύψουν άπό τήν Είσαγγελικήν έρευνα.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Τήν ύφ' Υμών έξέτασιν τών έκτεθέντων νομικών ζητημάτων περί νομιμότητος τών ενεργειών τών άναφερομένων ώς εκπροσώπων τού Ελληνικού Δημοσίου, κατ' έφαρμογήν τού άρθρου 60§1 ΚΠΔ.

Μάρτυες προτείνω:

1. Αικατερίνη Παντελίδου
2. Λάμπρο Σταθόπουλον

Διορίζω πληρεξούσιο καί άντίκλητο Δικηγόρο τόν Γεώργιον Χορτάτο.