Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Εγώ θα πάω μέγαρο, να είμαι με τον παίδαρο.

Γράφει ο Σωτήρης Καλαμίτσης.

[Είμαστε όλοι φιλόμουσοι (=μας αρέσουν τα μούσια)].

paidarosΟύτω παρέφρασα τον τίτλον λαϊκού άσματος αδομένου υπό λαϊκής τινος αοιδού, ήστινος δεν ενθυμούμαι το ονοματεπώνυμον λόγω συγχύσεως προκληθείσης άμα τω ακούσματι του διορισμού του John Pretender εις τον θώκον του Προέδρου του Μεγάρου Μουσικής. Του ανθρώπου που έχει γίνει celebrity από δύο περιστατικά: το ένα είναι η ρίψη φιάλης του τερψιλαρυγγίου Coka cola κατά του διαιτητού αγώνος καλαθοσφαίρισης, ο οποίος είχε σφυρίξει αντιθέτως προς τας επιθυμίας του εν λόγω. Το άλλο είναι η ρήσις «Δημοψηφίσματα προκηρύσσουμε, όταν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα».

Και έτσι, μου θύμισε το αιποιταιληκώ κράτως, ότι είναι η ΝΔ που πρώτη αγκάλιασε με τον νόμο 1198/1981 το δημιούργημα του φιλόμουσου Χρήστου Λαμπράκη, ο οποίος ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις με το μη μουσικό συγκρότημά του. Δημιούργημα που φορτώθηκε στο κράτος, ώστε όλοι μας, δηλαδή οι πολλοί, να πληρώνουμε για την υψηλή διασκέδαση των ελάχιστων.

Ακόμη και επί Μνημονίων οι κυβερνήσεις δεν ξεχνούσαν να επιτελέσουν το καθήκον τους προς τον δημιουργόν τού Μεγάρου, έστω και αποδημήσαντα εις Κύριον. Και η τρόικα, με το μπαρδόν οι θεσμοί, το επέτρεπαν. Για να δούμε τί έκανε και ο προστάτης των πολλών Αλαίκσοις:
 
Άρθρο Τέταρτο ν. 4366/2016

«ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 1198/1981 (Α` 238) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Στην Αθήνα, σήμερα, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τρίτη…., εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: αφενός: 1) ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, του Στέφανου και της Μαρίας ο οποίος γεννήθηκε.. που παρίσταται υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, και 2) ο Αριστείδης-Νικόλαος- Δημήτριος Μπαλτάς, του Αλεξάνδρου και της Άννας, ο οποίος γεννήθηκε .. που παρίσταται υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφ’ ετέρου………… και εκ τρίτου: ο Ευθύμιος Χριστοδούλου του Νικολάου και της Ηλέκτρας οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε ……. οποίος παρίσταται εν προκειμένω ως Πρόεδρος της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του εδρεύοντος στον Δήμο Αθηναίων (οδός Σταδίου αριθ. 19) Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΚΟΖΗ ΒΟΥΡΟΥ»……..

Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α` 66), το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στη διάταξη αυτή……..

Σύμφωνα δε με τις προαναφερθείσες διατάξεις, με την τροποποιητική σύμβαση θα τροποποιηθεί το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 7431/1981 Συμβάσεως, κατά τρόπον ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, να διορίζεται απευθείας από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.

Αρθρο 2 - Εξυπηρέτηση δανείου της ΕΤΕ προς τον ΟΜΜΑ

Η υποχρέωση καταβολής της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής συμβάσεως, που ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση του δανείου που έχει χορηγηθεί στον ΟΜΜΑ από την Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β) της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του ν.3943/2011 (Α` 66), ανατρέχει στην 1 Ιανουάριου 2014. Από τις υποχρεώσεις του προηγουμένου εδαφίου δεν αναλαμβάνονται όσες έχουν συμψηφισθεί ή καθ` οιονδήποτε τρόπο εισπραχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι του ΟΜΜΑ μέχρι την ισχύ του παρόντος. Ο ΟΜΜΑ απαλλάσσεται, για σχετικές προς τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο πράξεις, από κάθε φύσεως φόρους συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος και του φόρου δωρεάς κάθε δημόσιο, δημοτικό, δικαστικό ή διοικητικό τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Για τη διαγραφή των χρεών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τα οποία έχουν βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση εξ αυτού του λόγου, η βεβαιούσα εν ευρεία έννοια αρχή συντάσσει, για την εναπομένουσα ανείσπρακτη οφειλή, ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 98 και επομ. του π.δ. 16/1989 και το αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.

Αρθρο 4 - Ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων του ΟΜΜΑ προς την Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.    

Για την εξυπηρέτηση του δανείου που έχει χορηγηθεί στον ΟΜΜΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει …το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εμπροθέσμως στη δανείστρια Τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής συμβάσεως, χωρίς δικαίωμα αναγωγής ή και συμψηφισμού κατά του ΟΜΜΑ, και χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση κατά του ΟΜΜΑ για την αναζήτηση οιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εξ αυτής της αιτίας. Η υποχρέωση αυτή ανατρέχει στην 1 Ιανουάριου 2014. ……

Άρθρο 5 - Μεταβίβαση του ακινήτου μετά του κτηριακού συγκροτήματος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο Ελληνικό Δημόσιο.

1. Το ακίνητο μετά του συνόλου των υπέργειων και υπογείων κτισμάτων, χώρων, εγκαταστάσεων, και λοιπών κατασκευών, καθώς και χώρων πρασίνου, που βρίσκεται επί του οικοδομικού τετραγώνου 33 του Δήμου Αθηναίων, περικλείεται από την λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, την οδό Π. Κόκκαλη, την πρώην οδό Σουηδίας και ήδη πεζόδρομο και το πάρκο Ελευθερίας και περιγράφεται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις………., περιέρχεται, τηρουμένων και των λοιπών ρυθμίσεων της ως άνω υπ` αριθ. 558/6.02.2004 αποφάσεως, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, έναντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο με τον παρόντα νόμο. ……………………………………………….    

3. Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής», διατηρεί, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 14 της υπ` αριθ. 7431/1981 Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς, που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1198/1981 (238 Α`)/· καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της συμβάσεως που κυρώνεται με το άρθρο 1 του νόμου αυτού, την ακώλυτη δωρεάν χρήση των χώρων της Μουσικής Βιβλιοθήκης που περιλαμβάνονται στα Κτήρια Α` και Β`,…

4. Το κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού μεταβιβαζόμενο ακίνητο, αποτελούμενο κατά τα άνω από το Κτήριο Α` και το Κτήριο Β1, παραχωρείται κατά χρήση, από της ενάρξεως ισχύος του νόμου αυτού, δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών επί τριακονταετία, για την επιδίωξη του σκοπού του και την εκπλήρωση της πολιτιστικής του αποστολής….  Η παραχώρηση κατά χρήση του ακινήτου στον ΟΜΜΑ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο καθώς και η παραχώρηση κατά χρήση των χώρων της Μουσικής Βιβλιοθήκης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος, περιλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και υπέρ οιουδήποτε εν γένει τρίτου.

6. Εντός μηνός από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, υπογράφεται μεταξύ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Μνημόνιο Κατανόησης με βάση το οποίο ο ΟΜΜΑ, επιχορηγείται εκτάκτως και κατ` εξαίρεση από το τακτικό αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2016, αποκλειστικά και μόνον για την πλήρη εξόφληση των λειτουργικών ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 14.387.000 Ευρώ. ……….

7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη των φορέων προέλευσης, και υποδοχής, μπορεί-να αποσπάται, προσωπικό·εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, προς τον ΟΜΜΑ ή προσωπικό του ΟΜΜΑ προς εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και για χρόνο που ορίζεται, με την απόφαση απόσπασης. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος. Η δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπασμένου προσωπικού βαρύνει σε όλες τις περιπτώσεις το φορέα προέλευσης του, εργαζομένου.    

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να αποσπάται στον ΟΜΜΑ προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αντίστοιχα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΟΜΜΑ και για χρόνο που ορίζεται με την απόφαση της απόσπασης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος. Η δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπασμένου προσωπικού βαρύνει, σε όλες τις περιπτώσεις, τον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου.».

Τα εντός «  »  εδάφια  προστέθηκαν  με το άρθρο 76 Ν.4481/2017»

Κλασική περίπτωση ανάδειξης των χαρακτηριστικών λειτουργίας του Πρυτανείου. Και επί δεξιάς και επί αριστεράς και επί κεντροαριστεράς και επί κεντροδεξιάς κ.λπ. Εν μέσω Μνημονίων και υπόσχεσης του Κούλη να μειώσει την φορολογία της μεσαίας τάξης. Αν είχε τέτοια πρόθεση δεν είχε παρά να επαναφέρει την επί 190 έτη ισχύουσα αρχή ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Τόσο απλά. Ακόμη ψάχνω να βρω ποιός εγκέφαλος επινόησε προ διετίας τη φορολόγηση των ασφαλιστικών εισφορών.